PhP Özellikleri


Yorum Satırları
Kod içersinde, PHP tarafından dikkate alınmayan, kodu inceleyene açıklama yapmak amaçlı olarak yorum satırları yer alabilir. Tek satırlı ya da çok satırlı olarak yorum satırları eklenebilir. Aşağıda, koda farklı şekillerde eklenmiş yorum satırları görülmektedir.

< ?php
echo ‘PHP ’; // Bu, teksatırlık c++türündebiryorumsatırıdır.
/* Bu birçok-satırlı
yorumdur. Yazılırken tuşu
kullanılmıştır.*/
echo ‘öğreniyorum!’; # Buda, teksatırlık kabuk(shell)türündebiryorumsatırıdır.
? >
Ekran Çıktısı
PHP öğreniyorum!


Veri Türleri
PHP dili temel programlamada, geleneksel dillerde olduğu gibi değişkenlerin veri türlerinin önceden belirlenmesine gereksinim duymamaktadır. Değişkenin deklare edilmesi olarak adlandırılan bu işlem, PHP’dedeğişkene ilk değeri atandığı sırada gerçekleşir. Diğer bir deyişle, değişkene ilk değerini atadığınızda, aslında o değişkene ait veri türünü de deklare etmiş olursunuz.
Üç temel veri türünü, sayısal olmayan string-tabanlı türler (text, string, chargibi), sayısal türler (integer, doublegibi) ve diziler (array) şeklinde sıralayabiliriz.Diziler, özel tanımlama özelliklerine sahip olduklarından, diğer veri türlerinden kolaylıkla ayırt edilebilirler.
String-tabanlı türler ise, aritmetik işlemlerde kullanılmayan türlerdir ve sayısal türlerle aralarındaki en önemli fark, bu türdeki değerlerin “ (çift tırnak) işreti arasında yer almalarıdır.Örneğin,
2
değeri sayısal bir veri türü iken,
“2”
değeri 1 baytlık bir string, yani karakter türünde olacaktır. Dolayısıyla dönüştürme işlemi uygulanmadan aritmetik işlemlerde kullanılamaz.
Değişkenler ve Sabitler
Programların çalıştıkları sırada kullandıkları değerleri bellekte saklama zorunlulukları vardır. Bunlar kullanıcılar tarafından girilen değerler olabilecekleri gibi, doğrudan programın kendi ürettiği sonuçlar da olabilir.Değerlerin saklandıkları dil bileşenleri değişkenler ve sabitler olarak adlandırılırlar. Birbirlerine çok yakın bir işleve sahip olan bu bileşenler arasındaki temel fark, değişkenlerin taşıdıkları değerlerin programın çalışması süresince dinamik olarak değişebilmesi, buna karşılık sabitlerin değerlerini korumalarıdır.Değişkenler
Bir değişken için iki önemli özellik söz konusudur: Değişkenin adı ve sakladığı verinin türü.PHP dili, güçlü-türlendirilmişdiller (strongly-typedlanguages) sınıfına girmediğinden, değişkenlerin bu dillerde olduğu gibi önceden tanımlanmasına (deklare edilmesine) gerek yoktur. Dolayısıyla bir değişken, doğrudan ilk değer ataması ile otomatik olarak deklare edilmiş olacaktır.Değişkenleri isimlendirirken dikkat etmemiz gereken kuralları aşağıda verilmiştir:
1.Bir değişken ismi, bir harf ya da _ (alt tire) sembolü ile başlayabilir.
2.Bir değişken ismi sadece alfa-nümerik karakterleri (a-z, A-Z, 0-9) ve alt tireyi (_) içerebilir. Türkçe harfler (ç,Ç,ğ,Ğ,ı,İ,ö,Ö,ü,Ü) bunlara dahil değildir.

3.Değişken isimleri boşluk içeremezler. Ayırma gerektiğinde alt tire (bolum_kodu gibi) ya da büyük harfler (bolumKodugibi) kullanılabilir.

Bu durumda PHP dilinde bir değişkenin deklarasyonu ve değer ataması, genel olarak aşağıdaki şekilde olacaktır:
$degisken_adi = deger;
Daha somut bir örnek aşağıda verilmiştir:
< ? php
$metin=“Merhaba!";
$sayi=7;
? >

Burada $metin, ismi “metin” olan stringtüründe bir değişken olarak tanımlanmıştır. $sayiise “sayi” adında tamsayı türünde bir değişken olarak kullanılmıştır.
“= ” sembolü ile yapılan bu işleme “değer atama” adı verilir. Değer atama işlemi = sembolünün sağından soluna doğru yapılır. Dolayısıyla eşitliğin solunda mutlaka bir değişken sembolü bulunmalıdır.
Değer aktarmalarda, aktarılan değerler otomatik olarak ekranda görüntülenmezler. Bunun için yine echodeyiminden yararlanabiliriz:

< ? php
$metin=“Merhaba!";
$sayi=7;
echo $metin;
echo $sayi;
? >
Bu kodun ekran çıktısı;
Merhaba!7
Değişkenlerin içerdikleri değerler ile sabit metinleri bir arada görmek istediğimizde, yine çift tırnak işaretinden yararlanabiliriz:

< ?php
$metin="Merhaba!";
$sayi=7;
echo "Metin:$metinSayı:$sayi";
? >Bu kodun ekran çıktısı ise;
Metin:Merhaba! Sayı:7
şeklinde olacaktır.Öne Çıkan Yayın

Hibernate Nedir?

Hibernate Nedir? Veritabanı işlemlerinde bize yardımcı olan, obje kavramından uzaklaşmadan işimize devam etmemizi sağlayan bir yapı. Artık...